1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.loredan.sk je spoločnosť:

Loredan Kozmetika s.r.o.  Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 50 962 931  DIČ: 2120540983

Spoločnosť Loredan Kozmetika s.r.o. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 34929/R. 

Číslo účtu VÚB:  IBAN SK38 0200 0000 0038 8048 1159

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa definujú všetky práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce so spoločnosťou Loredan Kozmetika s.r.o.
Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len Predávajúci) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetových stránkach www.loredan.sk podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Kupujúci), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Nákup tovaru prostredníctvom www.loredan.sk – internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby ( nepodnikatelia ) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.loredan.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 1. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla kúpiť a zadá počet kusov, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na zobraziť nákupný košík. Kupujúci vyplní dodaciu adresu a ostatné požadované údaje (email, telefón) a zvolí spôsob dodania a platby tovar. Kliknutím na ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU, čo znamená objednávka s povinnosťou platby, bude tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

Predávajúci je vždy oprávnený v prípadoch hodných osobitného zreteľa, v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho realizovanie platby za tovar vopred.

V prípade neprebratia objednaného tovaru (objednávka na dobierku sa vráti od doručovateľov ako neprebratá, príp. neprebratá objednávka na osobný odber v stanovenej lehote) zákazníkom, stráca Kupujúci ( zákazník ) nárok na zľavy a je povinný nahradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla pre náklady poštovného, resp. v prípade poškodenia tovaru.

 1. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením o odoslaní objednávky ( Oznámenie o expedovaní zásielky na prepravu ).

3.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
 2. b) tovar sa už nevyrába, prípadne sa stal dočasne nedostupný v dôsledku vyčerpania skladových zásob na základe veľkého počtu objednávok alebo sa markantným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5 pracovných dní.

4. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ( ustanovenie § 7 ods.1 zák. č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov ). Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi písomne Predávajúcemu na adrese Loredan Kozmetika s.r.o. Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom  alebo na email: info@loredan.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pre úspešné uplatnenie odstúpenia od zmluvy musí kupujúci doručiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy a vrátiť predmetný tovar podľa nižšie citovaných podmienok.

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu : Loredan Kozmetika s.r.o. Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Predávajúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

A.tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

B.tovar nesmie javiť známky používania

C.tovar musí byť nepoškodený

D.tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

E.tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze za tovar prevodom účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť:

 1. a) od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba);
 2. b) od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 3. c) od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na faktúre doručenej kupujúcemu po uskutočnení objednávky, pričom sú v tejto cene zahrnuté aj náklady na balné a dopravu. Faktúra slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred.

V internetovom obchode www.loredan.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

platobné karty – Moderný, rýchly a pohodlný spôsob platby v internetovom obchode. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú Platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme 100 % bezpečné platby.

dobierka - Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru v hotovosti kuriérovi alebo vo výdajných miestach Geis.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

platba v hotovosti na pobočke pri osobnom odbere:

Pri osobnom odbere na pobočke na adrese Loredan Kozmetika s.r.o. Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, platba v hotovosti. Tovar je rezervovaný na osobný odber len po dobu 7 pracovných dní odo dňa odoslania emailu, Potvrdenie objednávky. Pokiaľ chcete predĺžiť prevzatie objednávky napíšte nám na info@loredan.sk.

 1. Dodacie podmienky a doprava. 

Objednávky vybavujeme spravidla v lehote 1-3 pracovné dni. Všetok tovar, ktorý je na e-shope www.loredan.sk máme na sklade. Balné produktu je na našom e-shope Loredan.sk zdarma. Náklady na doručenie ( dopravu ), ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom, alebo kuriérnou službou.

Osobný odber na adrese: Loredan Kozmetika s.r.o. Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V prípade potreby rozdelenia objednávky do viacerých zásielok vzhľadom na povahu objednaného tovaru (nadrozmerný tovar, hmotnosť nad 5 kg) môže byť poštovné vyššie o čom vás budeme informovať vopred. Vyššie poštovné môže byť aj pri nadmernej veľkosti alebo hmotnosti zásielky nad 5 kg.

V prípade neprebratia a vrátenia zásielky späť Predávajúcemu, môže byť objednávka znovu odoslaná Kupujúcemu, na jeho žiadosť, až po uhradení dodatočných nákladov spojených s vrátením zásielky Predávajúcemu a s opätovným odoslaním Kupujúcemu. Dodatočné náklady budú Kupujúcemu oznámené emailom na základe spôsobu doručenia, ktorý bol pri zásielke zvolený.

Pri hodnotnejších zásielkach spravidla nad hodnotu 90 EUR, môže Predávajúci zmeniť spôsob dopravy.

 1. Záruka a servis

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.loredan.sk uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou.

K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje.

Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Ochrana osobných dát. GDPR.

Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.loredan.sk potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané len pre potreby vybavenia objednávky, vybavenia reklamácie, štatistiky, spätnej kontroly a skvalitňovania služieb predávajúcemu internetového obchodu www.loredan.sk. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné a kontaktné údaje potrebné na vybavenie objednávky a skvalitňovanie služieb predávajúcemu však musíme poskytnúť našim obchodným partnerom:

 1. Doručovateľské a kuriérne služby.
 2. Subjekty zabezpečujúce skvalitňovanie služieb zákazníkovi, internetové porovnávače, subjekty, ktoré spracúvajú recenzie zákazníkov.

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že všetky objednávky zhromažďujeme v našom CMS prostredí www.loredan.sk pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom.

Vytvorením objednávky v našom internetovom obchode (www.loredan.sk) zákazník dáva svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom za vyššie uvedených podmienok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Pokiaľ tak kupujúci urobí všetky vaše osobné údaje budú z nášho CMS prostredia www.loredan.sk odstránené.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), vis maior. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami a náš internetový obchod Loredan.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu.

 1. Záverečné ustanovenia


  Každý kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a sa plne oboznámiť so všetkými jeho ustanoveniami.

Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.04.2018.